Podmienky členstva

 

Združenie je nepolitická záujmová organizácia, združujúca všetkých vlastníkov, spoluvlastníkov a ich rodinných príslušníkov nehnuteľností, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, v ktorých sa uplatňuje regulované nájomné na základe Výnosu č. V-1/2003 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky resp. iného právneho predpisu (ďalej len „regulované nájomné“), bez rozdielu veku, pohlavia, pôvodu, rasy, náboženského vyznania, politickej orientácie či štátnej príslušnosti. Združenie je záujmovým združením občanov, ktoré spojuje spoločný záujem.

Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
a) je vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, kde sa uplatňuje regulované nájomné, tieto práva majú aj rodinní príslušníci uvedených osôb,
b) zaslala písomnú prihlášku, v ktorej vyslovila súhlas so stanovami združenia,
c) zaplatila členské príspevky vo výške určenej stanovami.

Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo zaslanej na adresu združenia a zaplatením vstupného členského príspevku. Prílohou prihlášky je aktuálny výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastníctvo k nehnuteľnosti a čestné prehlásenie, že na uvedenej nehnuteľnosti sa uplatňuje regulované nájomné. Registráciu vykonáva predseda, pričom o členstve sa vydáva písomné potvrdenie.