Právne predpisy

 

ZÁKON č. 355/2012 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z

Opatrenie MF SR č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č.01/R/2008
o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia č.02/R/2008.

Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných
nájomných bytov


Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných
vzťahov k bytom


Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. apríla 2008 č.01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov


Doplnok z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov


Výnos o regulácii cien nájmu bytov MVRR SR V-1/2003

Zákon o cenách č. 18/1996 


Vyhláška č. 87/1996


Ústava č. 460/1992

Ústavný zákon č. 23/1991