Stanovy

 

Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným

 

Článok 1
Názov a sídlo združenia

1. Občianske združenie nesie názov Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným. (ďalej iba „združenie“)
2. Sídlom tohto združenie je Panenská 24, 811 03 Bratislava

Článok 2
Postavenie a pôsobnosť združenia

1. Združenie je nepolitická záujmová organizácia, združujúca všetkých vlastníkov, spoluvlastníkov a ich rodinných príslušníkov nehnuteľností, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, v ktorých sa uplatňuje regulované nájomné na základe Výnosu č. V-1/2003 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky resp. iného právneho predpisu (ďalej len „regulované nájomné“), bez rozdielu veku, pohlavia, pôvodu, rasy, náboženského vyznania, politickej orientácie či štátnej príslušnosti. Združenie je záujmovým združením občanov, ktoré spojuje spoločný záujem.

2.  Združenie je právnickou osobou, spôsobilou vystupovať pod vlastným menom, konať právne úkony a niesť majetkovú zodpovednosť.

3.  Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky a na území iných štátov.  

 

Článok 3
Poslanie a ciele združenia

  1. Účelom združenia je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.  – o združovaní občanov, organizovať svojich členov na princípe dobrovoľnosti, s cieľom ochrany práv vlastníkov nehnuteľností, spoluvlastníkov a ich rodinných príslušníkov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, v ktorých sa uplatňuje regulované nájomné.

 

2. Medzi hlavné ciele združenia patrí:
a) právna ochrana základných práv a slobôd členov združenia garantovaných Ústavou SR a listinou základných práv a slobôd, zaručenie základných vlastníckych práv,
b) vytvorenie vhodných podmienok pre trhové prostredie v oblasti kúpy a prenájmu nehnuteľností,
c) využitie všetkých dostupných legálnych právnych prostriedkov, za účelom dosiahnutia zániku regulovaného nájmu v nehnuteľnostiach,
d) vymáhanie náhrady škody pre svojich členov, ktorá im bola spôsobená uplatňovaním regulovaného nájmu v nehnuteľnostiach od zodpovedných osôb,
e) reprezentovanie svojich členov ako oficiálny zástupca vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným chrániaci ich oprávnené záujmy,
f) aktívne sa podieľať pri tvorbe právnych predpisov v oblasti regulovaného nájomného,
g) poskytovanie poradenských služieb svojím členom.

 

Článok 4
Vznik a trvanie združenia

Prípravný výbor združenia v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Menom združenia koná až do vytvorenia orgánov podľa nasledujúcich článkov týchto stanov prípravný výbor.

3. Združenie vzniká registráciou Ministerstva vnútra SR. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

4. Zánik združenia sa riadi zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Pri zániku združenia sa musí vykonať jeho majetkové vyporiadanie.

Článok 5
Podmienky členstva

1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
a) je vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, kde sa uplatňuje regulované nájomné, tieto práva majú aj rodinní príslušníci uvedených osôb,
b) zaslala písomnú prihlášku, v ktorej vyslovila súhlas so stanovami združenia,
c) zaplatila členské príspevky vo výške určenej stanovami.

2. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo zaslanej na adresu združenia a zaplatením vstupného členského príspevku. Prílohou prihlášky je aktuálny výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastníctvo k nehnuteľnosti a čestné prehlásenie, že na uvedenej nehnuteľnosti sa uplatňuje regulované nájomné. Registráciu vykonáva predseda, pričom o členstve sa vydáva písomné potvrdenie.

3. Členstvo zaniká:
a) písomným oznámením o vystúpení člena zo združenia adresované predsedovi združenia,
b) písomným vylúčením členskou schôdzou, a to z dôvodu porušenia povinností člena v zmysle čl. 7 bodu 2 týchto stanov,
c) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia,
d) rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 6
Orgány združenia

Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. K účasti na členskej schôdzi sú oprávnení všetci členovia združenia.
2. Na každý byt pripadá jeho vlastníkovi jeden hlas. Pri podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti sa počet hlasov pripadajúcich na jedného spoluvlastníka vypočíta tak, že sa celkový počet bytov v podielovom dome vynásobí spoluvlastníckym podielom pripadajúcim spoluvlastníkovi, pričom sa použijú matematické štandardy pri zaokrúhľovaní čísiel na celé čísla. Vlastník, resp. spoluvlastník môže písomne, s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho na členskej schôdzi zastupovala a hlasovala.
3. Členskú schôdzu zvoláva predseda z písomného podnetu členov združenia, ktorí majú spoločne najmenej štvrtinu všetkých hlasov, najneskôr do 15 dní od doručenia písomného návrhu, alebo z vlastného podnetu podľa potreby, najmenej však raz ročne. Ak predseda v určenom termíne členskú schôdzu nezvolá, sú oprávnení ju zvolať členovia združenia, ktorí podali návrh na zvolanie schôdze.
4. Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou na kontaktnú adresu člena združenia aspoň 10 dní pred termínom konania členskej schôdze. Pozvánka musí obsahovať dátum, miesto, čas konania schôdze, návrh programu jednania členskej schôdze a v prípade plánovanej zmeny stanov aj znenie navrhovaných zmien stanov.
5. Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sú prítomní členovia združenia, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov združenia. Ak ani jednu hodinu po začatí členskej schôdze nie sú prítomní členovia, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov združenia, je členská schôdza uznášaniaschopná a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
6. Členská schôdza volí zo svojich členov predsedu členskej schôdze, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena povereného sčítaním hlasov. Do zvolenia týchto ľudí vedie členskú schôdzu predseda združenia, resp. ním poverený zástupca.
7. Členská schôdza a hlasovanie je verejné, ak nerozhodne členská schôdza inak. Na každej členskej schôdzi sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje najmä miesto, čas konania, mená predsedu členskej schôdze, zapisovateľa, overovateľa a osoby poverenej sčítaním hlasov, opis prerokovaných bodov programu a rozhodnutia s uvedením výsledku hlasovania, ako aj iné skutočnosti o zápis ktorých požiada hociktorý člen prítomný na členskej schôdzi. Prílohou zápisnice je prezenčná listina, splnomocnenia a iné písomné dokumenty.
8. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
a) zmena stanov združenia,
b) voľba predsedu združenia a členov revíznej komisie,
c) kontrola činností predsedu združenia a revíznej komisie,
d) prejednávanie a schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení združenia a správy revíznej komisie,
e) vylúčenie člena zo združenia,
f) schvaľovanie výšky ročného členského príspevku a mimoriadneho členského príspevku,
g) stanovenie úloh na ďalšie obdobia,
h) rozhodovanie o zrušení združenia.

9. Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z orgánov združenia, proti ktorému nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný súd o jeho preskúmanie.

 

Predseda

1. Predseda je najvyšším predstaviteľom združenia a štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok, koná v jeho mene a za svoju činnosť zodpovedá revíznej komisii a členskej schôdzi.

2. Funkčné obdobie predsedu sú tri roky.

3. Predseda je povinný viesť aktuálny menný zoznam členov združenia a počet hlasov pripadajúcich jednotlivým členom združenia.

 

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolný orgán združeniam, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

2. Revízna komisia má najmenej troch členov, pričom výsledný počet musí byť vždy nepárny. Komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členom komisie a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie.

3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
a) vykonávanie dohľadu nad hospodárením združenia,
b) priebežne kontrolovanie činnosti predsedu združenia, samotného združenia a upozorňovanie na zistené nedostatky,
c) predkladanie členskej schôdzi správu o svojej činnosti ako aj správu o hospodárení a činnosti združenia.

 

 

Článok 7
Práva a povinnosti člena

1. Člen združenia ma právo najmä:
a) zúčastňovať sa na členskej schôdzi a hlasovať na nej,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia, navrhovať kandidátov do orgánov združenia,
c) predkladať návrhy, podnety a pripomienky orgánom združenia,
d) kontrolovať činnosť združenia, revíznej komisie a predsedu združenia,
e) využívať poradenskú činnosť združenia spojenú s cieľmi združenia.

2. Člen združenia má povinnosť najmä:
a) zúčastňovať sa na členskej schôdzi a hlasovať na nej,
b) dodržiavať stanovy združenia,
c) aktívne chrániť záujmy združenia a nekonať v rozpore s cieľmi združenia, chrániť dobré meno združenia,
d) platiť riadne a včas členské príspevky,
e) samostatne vyčísliť výšku škody na nájomnom z dôvodu uplatňovania regulovaného nájmu v nehnuteľnostiach, ktoré sú v jeho vlastníctve, resp. spoluvlastníctve, ako aj v plnom rozsahu znášať náklady s tým spojené,
f) zachovávať korektné vzťahy s nájomcami v jeho nehnuteľnosti, nezasahovať neprimeraným spôsobom do práv nájomcov, nezneužívať svoje vlastníctvo na šikanovanie, resp. iné neľudské a nedôstojné  zaobchádzanie s nájomcami v jeho nehnuteľnosti,
g) poskytovať pravdivé údaje potrebné pre určenie výšky členského príspevku a splnenie podmienok členstva,
h) rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a pokyny predsedu.

3. Člen združenia súhlasí, aby združenie v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, zhromažďovalo a spracovávalo osobné údaje člena, ktorými sú: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo sídla, rok narodenia alebo IČO, kontaktné telefónne číslo, fax alebo e-mail a typ nehnuteľnosti a počet bytov ktoré člen združenia vlastní. Tieto údaje môžu byť sprístupnené výhradne pre účely združenia alebo v prípadoch stanovených zákonom.

 

Článok 8
Členský príspevok

  1.  Najdôležitejším finančným zdrojom združenia, pokrývajúci jeho náklady na prevádzku, sú finančné príspevky od členov združenia (ďalej len „členské príspevky“).

 

2. Členský príspevok na kalendárny rok 2008 je určený vo výške 300,-Sk ročne za každý jeden byt. Výška členského príspevku sa určila tak, aby boli kryté predpokladané náklady spojené s činnosťou združenia na rok 2008. Výšku členského príspevku na kalendárny rok 2009 a neskôr určí členská schôdza, tak aby boli kryté predpokladané náklady na nasledujúce kalendárne roky.

3. Prvý členský príspevok na príslušný kalendárny rok je splatný do 15 dní odo dňa podania písomnej prihlášky do združenia. Členský príspevok za nasledujúce kalendárne roky po registrácii je splatný do 15. januára príslušného kalendárneho roka.

4. V prípade omeškania s úhradou členského príspevku, je člen združenia povinný zaplatiť na účet združenia úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

5. Zánikom členstva v združení podľa čl.5,bod 3 stanov, sa zaplatený členský príspevok na kalendárny rok nevracia.

 

Článok 9
Zásady hospodárenia

1. Finančné zdroje združenia tvoria:
a) ročné členské príspevky členov,
b) mimoriadne jednorazové členské príspevky členov, ak o tom rozhodne členská schôdza združenia,
c) úroky z peňažných prostriedkov združenia vedených na bežnom účte v banke,
d) sankcie uplatnené voči členom združenia v zmysle stanov,
e) dary od tretích osôb.

2. Finančné zdroje združenia môžu byť použité iba na financovanie činností súvisiacich s cieľmi združenia podľa stanov, ako napr. správne poplatky, administratívne a prevádzkové náklady, náhrada hotových výdavkov.

3. Funkcia predsedu združenia, člena revíznej komisie, sú čestné funkcie a za ich výkon nie je nárok na odmenu. Majú však právo na náhradu hotových výdavkov spojených s výkonom funkcie ako napr. cestovné náhrady, ubytovanie mimo svojho bydliska, pri zahraničných cestách výdavky na stravovanie a pod.  Za účasť na členskej schôdzi nie je nárok na odmenu ani na náhradu hotových výdavkov. Tieto náklady v celom rozsahu znáša člen združenia prítomný na členskej schôdzi.

4. Združenie na zabezpečenie svojich činností môže uzatvárať zmluvy na poskytovanie služieb, pričom musí isť o spoločnosti s dostatočnými skúsenosťami a požadujúce primeranú odmenu.

5. Združenie vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovným obdobím je jeden kalendárny rok.

 

Článok 10
Záverečné ustanovenie

  1. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto stanov sa stane neúčinné, zostávajú ostatné z ustanovení stanov účinnými a dotknuté neúčinné ustanovenie bude nahradené novým znením tak, aby svojím obsahom a zmyslom najviac zodpovedalo nahradzovanému ustanoveniu a cieľom sledovaným týmto združením.

 

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.

 

Bratislava 03. 12. 2007

 

 

Dárky pro každou příležitost najdete na Funconcept.cz.