Aktivity združenia
 

 

27.12.2018

 

Podnety k návrhu Opatrenia Ministerstva financií SR o regulácii nájmu bytov vo verejnom sektore doručené na MDaV SR

Podnety si môžete prečítať tu:

PDF dokument


10.04.2018

Podnety k návrhu Opatrenia Ministerstva financií SR o regulácii nájmu bytov vo verejnom sektore

Podnety si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

18.8.2017

Podnet na podanie protestu prokurátora proti Uzneseniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.5.2015, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo metodiku pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z.z..

Metodiku si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

25.5.2017

Mestské zastupiteľstvo schválilo metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Metodiku si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

29.3.2017

Pripomienky k návrhu metodiky

Pripomienky si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

marec 2017

Návrh metodiky pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z.z. 

Metodiku si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

5.1.2017

List na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

15.11.2016

Zápisnica zo stretnutia na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

november 2016

List primátora Bratislavy adresovaný vlastníkom nehnuteľností

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

apríl 2016

Občianske združenie požiadalo Hlavné mesto SR Bratislavu o informácie

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

apríl 2016

Odpoveď Hlavného mesta SR Bratislava na otázky OZ z 04/2016

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

november 2012

Občianske združenie požiadalo Úrad vlády Slovenskej republiky o informácie

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

október 2012

Občianske združenie predložilo pripomienky k návrhu zákona, parlamentná tlač 201, ktorým sa mení a dopĺňa zákon   č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktoré doručilo všetkým poslancom NR SR.

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

júl 2012

Odpoveď Ministerstva financií SR na otázky občianskeho združenia z mája 2012

List si môžete prečítať tu:

Ministerstvo financií

 

 

jún 2012

Odpoveď Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na otázky občianskeho združenia z mája 2012

Listy si môžete prečítať tu:

Ministerstvo dopravy
Úrad vlády SR

 

 

máj 2012

Občianske združenie požiadalo Úrad vlády Slovenskej republiky o informácie

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

apríl 2012

Občianske združenie požiadalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o informácie

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

december 2011

Odpoveď Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na otázky občianskeho združenia z novembra 2011.

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

december 2011

Občianske združenie zaslalo pripomienky k návrhu všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2007 o dani z nehnuteľností

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

november 2011

Občianske združenie požiadalo Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o informácie spojené s aplikáciou zákona č. 260/2011 Z.z

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

november 2011

Občianske združenie požiadalo MF SR o informáciu na základe akého výpočtu bola určená jednotková cena regulovaného nájomného

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

november 2011

Občianske združenie predložilo zásadné pripomienky k Opatreniu MF SR č. 1/R/2011

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

júl 2011

List prezidentovi SR.

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

máj 2011

Všetci sťažovatelia na ESĽP obdržali od právnej kancelárie dotazník za účelom vyčíslenia škôd  na majetku za rozhodné obdobie, údaje z ktorého by mohli neskôr slúžiť aj ako podklad pre vypracovanie znaleckého posudku.

List a dotazník si môžete prečítať tu:

PDF dokument
Excel

 

 

apríl 2011

Občianske združenie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., požiadalo Generálnu prokuratúru SR o poskytnutie kópie návrhu na začatie konania, doručeného Ústavnému súdu SR dňa 04.06.2007, o súlade právnych predpisov upravujúcich regulované nájomné s Ústavou.

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

február 2011

Občianske združenie pripravilo pripomienky k návrhu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov, ktoré doručilo na:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

október 2010

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR na základe uznesenia vlády SR č. 640 zo 16. septembra 2009, bod B.4 predložilo návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uvedený návrh zákona bol zaslaný jednotlivým členom občianskeho združenia za účelom zaslania pripomienok. Následne budú tieto pripomienky vyhodnotené a predložené v mene združenia na príslušné ministerstvá.

 

 

október 2010

adresovaný na:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

List si môžete prečítať tu:

MF žiadosť
MHaV žiadosť

 

 

marec 2010

adresovaný na:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

List si môžete prečítať tu:

PDF dokument

 

 

marec 2008

List týkajúci sa problému regulovaného nájomného ktorý bol adresovaný dole uvedeným ministerstvám:

adresovaný na:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

List si možete prečitať tu:

Word dokument
Html forma